סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה בהליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת רגל יחול על אדם אשר אין ביכולתו לפרוע את חובותיו לנושיו בין אם ביוזמתו ובין אם בכפייה על פי בקשת נושיו. מטרת ההליך היא מחד גיסא לאפשר לנושים החזר מקסימאלי של חובותיו של החייב כלפיהם וזאת על ידי מימוש כל נכסיו ומאידך גיסא נועד ההליך לאפשר לחייב להתחיל את חייו מחדש לאחר אשר ימומשו כלל נכסיו והתמורה המתקבלת מהם תחולק בין נושיו השונים.

לא פעם הנושים בהליך של פשיטת רגל אינם מקבלים את מלוא החוב ולעיתים קרובות מקבלים הם רק חלק קטן ולעיתים אינם מקבלים כלל.

לסיוע משפטי מיידי בהליך גביית חובות, לחץ כאן: יעוץ משפטי

החוק החל על הליכי פשיטת רגל קבע סדר נשייה מכספי החייב המתקבלים ממימוש נכסיו באופן שנושים מובטחים במובן זה שחובם מובטח בשעבוד קבוע על נכסי החייב יקבלו לפני כולם, לאחריהם יבואו הנושים אשר חובותיהם מוגדרים כחובות בדין קדימה ורק לאחר שכל חובותיהם סולקו במלואם יקבלו יתרת הנושים הבלתי מובטחים מהכספים שנתקבלו מפירוק נכסי החייב. במקרה ותיוותר יתרה כלשהי לבסוף היא תוחזר לבעלותו של החייב.

ראוי לשים לב אם כן כי גם הנושים בדין קדימה על אף מעמדם הגבוה יחסית בסדר הנשייה כאמור לעיל נמצאים בסכנה שלא יקבלו את חובם בחזרה. לא פעם הנושים המובטחים של החייב, יקבלו את מלוא החוב ולא תיוותר יתרה לחלוקה בין יתר הנושים הבאים בתור.

לחץ למידע נוסף:
גביית חובות בהליך הוצל"פ
חובות אבודים והחזרי מס

נושים מובטחים בהליך פשיטת רגל
חובות כספיים

י

יתירה מכך, במסגרת הקטגוריה של נושים מובטחים נכללים גם כל ההוצאות הנובעות מניהול נכסי פושט הרגל, לרבות הוצאות ממשיות שהוצאו במימוש נכסי החייב, המפרק ושכר טרחתו כפי שאושר על ידי בית המשפט, אגרות בית משפט והוצאות המשפט שיש לשלם לכונס הרשמי. כל אלו ייהנו משעבוד ראשון על נכסי החייב ויקבלו לפני הנושים בדין קדימה.

ככל שתיוותר יתרה לאחר תשלום כל החובות המובטחים יקבלו הנושים בדין קדימה ראשונים מתוך קופת הפירוק עד לפירעון מלוא חובם.

חשוב לציין כי גם בתוך הקטגוריה של הנושים בדין קדימה קיימת הירארכיה כפי שקבע החוק ולפיה תתבצע חלוקת הכספים ולא חלוקה שווה בין כל הנושים בדין קדימה.

דהיינו, רק לאחר שהנושה הראשון בדין קדימה יקבל את מלוא חובו בחזרה יבואו הבאים בתור וכן הלאה. לפיכך, בהחלט ייתכן מצב שהנושים הראשונים בדין קדימה יקבלו את מלוא כספם בעוד הנושים הבאים אחריהם יקבלו רק חלק קטן אם בכלל.

סדר העדיפות של החובות בדין קדימה הוא כדלקמן:

ראשית, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר אשר מגיע לעובד של החייב עבור התקופה שלפני להגשת הבקשה לפשיטת רגל, ובלבד שסך כל השכר הנהנה מדין קדימה לא יעלה על 7,907 ש"ח.

יתרת השכר מהווה חוב רגיל בפשיטת רגל אשר יפרע רק לאחר שכל הנושים בדין קדימה קיבלו את מלוא כספם. לאחר שכר העבודה יש לפרוע את כל אותם סכומים שפושט הרגל ניכה במקור משכר העבודה של העובד על פי פקודת מס הכנסה וטרם הופרשו ליעדם. 

שנית, תשלומי חובה, מסים, דמי שכירות, פיגורים בתשלום מזונות - חובות אלה הם בעלי עדיפות שווה בפירעונם. אם נכסי פושט הרגל אינם מספיקים על מנת לפרוע חובות אלה במלואם, יופחתו התשלומים בשיעור שווה.

תשלומי החובה כוללים מסים עירוניים אשר פושט הרגל חייב לשלמם ביום מתן צו הכינוס או שזמן פירעונם הגיע תוך השנה שקדמה ליום זה.

מסים בדין קדימה כוללים מיסים המשתלמים לאוצר המדינה ושהוטלו על פושט הרגל עד יום ה 31 בדצמבר האחרון שלפני יום מתן צו הכינוס וסכומם אינו עולה על שומה של שנה אחת ומסים אחרים המשתלמים לאוצר המדינה שפושט הרגל התחייב בהם או שזמן פירעונם הגיע במשך השנה הראשונה שקדמה ליום מתן צו הכינוס.

דמי שכירות בדין קדימה מוגבלים לדמי שכירות של שנה אחת, לכל היותר, שלפני יום מתן הכרזת פשיטת רגל, המגיעים למשכיר בעד בתים וקרקעות ששכר פושט הרגל. כספים בגין פיגור במילוי צווי מזונות בניגוד לתביעות למזונות המגיעים על פי פסק דין כי (אלה אינם ניתנים לתביעה במסגרת פשיטת רגל) ייהנו גם כן מדין קדימה.

לתשומת ליבך, בית המשפט רשאי שלא לתת עדיפות לחובות אלה כחובות בדין קדימה אם מצא זאת לצודק בנסיבות העניין. נושה חכם יוועץ עם עו"ד פשיטת רגל, המתמחה בתחום בטרם ימהר להגיש בקשה לפשיטת רגל כנגד אדם החייב לו כסף.

העו"ד ידע לבחון את כדאיות הגשת הבקשה כנגד החייב ובמידה ויוחלט להגיש בקשה לפשיטת רגל ידע לדאוג כי תקבל את המקסימום האפשרי מתוך מימוש נכסי החייב בפשיטת רגל. 

לסיוע משפטי מיידי בהליך פשיטת רגל או גביית חובות, לחץ: יעוץ משפטי


פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:
עורכי דין מקצועיים
מאמרים על פשיטת רגל
הוצאה לפועל
עו"ד הוצאה לפועל
עו"ד בנושאי תעבורה
נזקי גוף - חישוב פיצויים
עורך דין פלילי

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת