סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

דיני מקרקעין - מידע על סוגיות משפטיות בתחום

דיני מקרקעין - מידע שימושי

דיני מקרקעין מוסדרים בחוק מקרקעין תשכ"ט – 1969 ובחוקים ותקנות נוספים אשר נחקקו ברבות השנים. דיני מקרקעין כוללים סוגיות נרחבות, ובין השכיחות והעיקריות בהן: פירוק שיתוף במקרקעין, זכות השכירות, זיקת ההנאה וזכות קדימה במקרקעין.

מהו פירוק שיתוף במקרקעין?

חוק המקרקעין קובע כי כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף. ככלל, דיני מקרקעין - מידע על סוגיות משפטיות בתחוםפירוק השיתוף יהיה על פי הסכם בין השותפים. במקרה בו נקבעה בהסכם חלוקת המקרקעין בעין, טעון ההסכם אישור המפקח המאשר כי החלוקה תואמת את הוראות חוק התכנון והבניה.

במידה ואין הסכם ,יהיה פירוק השיתוף על פי צו בית המשפט. במקרקעין הניתנים לחלוקה יהיה פירוק השיתוף בדרך של חלוקה בעין. במקרקעין שאינם ניתנים לחלוקה, וכן אם נוכח בית המשפט כי חלוקה בעין תגרום הפסד ניכר לשותפים, כולם או מקצתם, יהיה פירוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון.

מה הדין בפירוק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג?

במסגרת הליכי גירושין, לא אחת בית המשפט מחליט, על פירוק השיתוף במקרקעין משותפים שהם דירה של בני זוג המשמשת להם למגורים, בדרך של מכירה, לא יורה על ביצועה והמכירה תעוכב, כל עוד לא נוכח בית המשפט כי לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם, יחדיו, נמצא הסדר מגורים אחר המתאים לצרכיהם, לרבות הסדר ביניים למגורים זמניים המתאים לצרכיהם, לתקופה שיקבע.

קיראו בהרחבה על: זכויות דייר מוגן

דיני מקרקעין - שכירות

בניגוד למכר מקרקעין, ניתן להשכיר חלק מסוים של המקרקעין. שכירות לתקופה שאינה עולה על חמש שנים אינה טעונה רישום, והתחייבות לעשות עסקה כזאת אינה טעונה מסמך בכתב. היינו, אין חובה לערוך חוזה בכתב לגבי שכירות לתקופה שאינה עולה על חמש שנים.

עם זאת , שכירות שיש עמה ברירה ("אופציה") להאריך את תקופתה לתקופה כוללת העולה על חמש שנים, מחויבת במסמך בכתב וברישום.

דיני מקרקעין - זיקת הנאה

זיקת הנאה יכול שתהא לטובת מקרקעין או לטובת אדם פלוני, לטובת סוג בני אדם או לטובת הציבור. זיקת הנאה היא זכות במקרקעין  אשר עשויה לקבוע כי:

(1) בעל המקרקעין הזכאים או מי שהזיקה ניתנה לטובתו זכאי לשימוש מסוים במקרקעין הכפופים.
(2) בעל המקרקעין הכפופים חייב להימנע מביצוע פעולה מסוימת באותם מקרקעין.

לקבלת סיוע משפטי של עורכי דין בנושא דיני מקרקעין לחץ: יעוץ משפטי

או צור קשר עם נציגי המשרד בטלפון: 03-6093833


זיקת הנאה לטובת מקרקעין, יכול גם שתקבע כי, בעל המקרקעין הכפופים חייב לבצע בהם פעולה מסוימת, או שלא יהיה זכאי למנוע ביצוע פעולה מסוימת במקרקעין הזכאים. יכול שתהא זיקת הנאה לגבי חלק מסוים במקרקעין.

מיום 23.1.1992
תיקון מס' 14
ס"ח תשנ"ב מס' 1380 מיום 23.1.1992 עמ' 58
הוספת סעיף קטן (ג)
(ג) על אף האמור בסעיף 13 יכול שתהא זיקת הנאה לגבי חלק מסוים במקרקעין.
מי שהשתמש בזכות הראויה להוות זיקת הנאה במשך תקופה של שלושים שנים רצופות ,רכש את הזיקה והוא זכאי לדרוש רישומה.

הודעה בכתב של בעל המקרקעין למי שמשתמש בזכות כאמור, לרבות הודעה לציבור, שהוא מתנגד לשימוש בזכות, מפסיקה את התקופה האמורה. בזיקת הנאה לטובת אדם או סוג בני אדם, אין בעלי הזיקה רשאים להעביר זכותם ,אלא בהסכמת בעל המקרקעין הכפופים, והוא באין הוראה אחרת בתנאי הזיקה.

זיקת הנאה היא לתקופה בלתי מוגבלת, אלא אם נקבעה לה תקופה בתנאי הזיקה. אולם, בית משפט רשאי, על פי בקשת צד מעוניין או היועץ המשפטי לממשלה, לבטל את הזיקה או לשנות תנאיה, אם ראה לעשות כן בגלל אי הפעלת הזיקה או בגלל שינוי בנסיבות השימוש בה או במצב המקרקעין הזכאים או הכפופים, בית המשפט רשאי לפסוק פיצוי למי שנגרם לו נזק על ידי הביטול או השינוי.

דיני מקרקעין - זכות קדימה

ישנם מספר סוגי זכות קדימה במקרקעין:

זכות קדימה על פי הסכם - בעל מקרקעין, או בעל חלק בלתי מסוים במקרקעין משותפים, רשאי לרשום זכות קדימה לגבי המקרקעין, או לגבי חלקו בהם, לטובת אדם פלוני, ומשעשה כן, לא יהיה זכאי להעבירם לאחר, אלא אם הציע אותם תחילה לבעל זכות הקדימה.

משק חקלאי - מקרקעין שהם משק חקלאי כמשמעותו בחוק הירושה, והם עברו בירושה, בין על פי דין ובין על פי צוואה, ליורשים אחדים במשותף, לא יהיה יורש זכאי להעביר חלקו בהם לאחר אלא אם הציע אותו תחילה ליורש בעל זכות הקדימה.

בשנתיים הראשונות לאחר מתן צו הירושה או צו אישור הצוואה, יראו כל יורש כבעל זכות קדימה לגבי חלקו של יורש אחר. מכאן ואילך יראו כבעל זכות קדימה רק יורש שרשם תוך השנתיים הראשונות זכות קדימה לעצמו לגבי חלקו של יורש אחר.

בני זוג - מקרקעין שהם בבעלות משותפת של בני זוג, והם משק חקלאי או בית עסק המתנהלים על ידיהם במשותף, או דירה המשמשת להם מגורים, לא יהיה בן זוג זכאי להעביר חלקו לאחר אלא אם הציע אותו תחילה לבן - זוגו.

כיצד מתבצעת רכישת מקרקעין בהתאם לזכות הקדימה?

הצעה לבעל זכות קדימה תהיה בכתב, שיישלח בדואר רשום, ותציין את המחיר הנדרש בעד המקרקעין המוצעים. העתק מההצעה יישלח לרשם.

תוך שלושים יום מיום קבלת ההצעה רשאי בעל זכות הקדימה לשלם את המחיר הנדרש, בצירוף כל מס או תשלום חובה אחר המגיע ממנו בקשר לרכישה או להפקידם בידי הרשם, ומשעשה כן, יראו את הצדדים כאילו נעשה ביניהם הסכם להעברת המקרקעין במחיר הנקוב בהצעה.

בעל זכות קדימה שלא שילם או הפקיד את הסכומים תוך המועד הקבוע , רואים אותו, בתום המועד האמור, כמי שסירב לרכוש את המקרקעין. סירב בעל זכות קדימה לרכוש את המקרקעין המוצעים לו במחיר הנדרש, יהיה המציע רשאי, תוך ששה חדשים מיום הסירוב, להעבירם כרצונו, ובלבד שלא יעבירם במחיר נמוך מהמחיר שצוין בהצעה.

דיני מקרקעין, כדינים רבים ואחרים, דורשים ידע ומומחיות מיוחדים, ועל כן מומלץ ביותר לפנות אל עורכי דין המתמחים בתחום זה לקבלת יעוץ משפטי וייצוג איכותי ומקצועי.

לקבלת סיוע משפטי של עורכי דין בנושא דיני מקרקעין לחץ: יעוץ משפטי

או צור קשר עם נציגי המשרד בטלפון: 03-6093833


פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:
עורכי דין
פלילי
פשיטת רגל
גירושין
הוצאה לפועל
תעבודה
רשלנות רפואית

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת