סיוע משפטי מיידי בטלפון: 1-800-800-891

עורכי דין סדר דין יעוץ משפטי מיידי רשלנות רפואית פשיטת רגל הוצאה לפועל

הלנת שכר - חוק הגנת השכר

מתי ניתן לתבוע פיצוי הלנת שכר?

מהי הלנת שכר? כיצד יחושב פיצוי הלנת שכר? ומתי תתיישן התביעה? עובדים רבים אינם מודעים להיבטים שונים של דיני עבודה ולפיכך אינם מכירים מגוון זכויות עובדים להן הם זכאים מכוח חוק.

במאמר זה נתאר את חשיבותו של חוק הגנת השכר ואת דרכי הפעולה העומדות בפני עובד אשר נפגע מהפרת החוק.

מהי הלנת שכר?

על פי חוק הגנת השכר,"שכר מולן" הינו שכר עבודה שלא שולם עד ליום הקובע.

"היום הקובע" על פי חוק זה הינו היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה או הקצבה. היינו, איחור של תשעה ימים בתשלום שכר העבודה יהווה הלנת שכר
holding back wages.

לא קיבלת משכורת בזמן? חייג/י חינם: 1-800-800-891

מהו פיצוי הלנת שכר?

חוק הגנת השכר קובע כי לשכר מולן יתווסף הסכום הגבוה מבין אלה:

בעד השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה - החלק העשרים מהשכר המולן, ובעדהלנת שכר - חוק הגנת השכר כל שבוע או חלק משבוע שלאחריו - החלק העשירי מהשכר המולן.

הפרשי הצמדה לתקופה שממועד תשלום שכר העבודה עד יום תשלומו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבתקופה האמורה; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.

תוספות אלה (המשתלמות בנוסף לשכר המולן) קרויות פיצוי הלנת שכר.

רוצה לומר, עובד ששכרו הולן רשאי לתבוע את שכרו וכן פיצוי בגין הלנת השכר.

לצורך כך, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין - דיני עבודה, לצורך חישוב נכון ומדויק של הפיצויים המגיעים לעובד כפיצוי הלנת שכר.

מתי תתיישן התביעה לפיצוי הלנת שכר?

הזכות לפיצוי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה תובענה לבית דין אזורי לעבודה תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן או תוך 60 ימים מהיום שקיבל העובד את השכר בו קשור הפיצוי, הכל לפי המוקדם.

בית הדין לעבודה, ברמה האזורית, רשאי להאריך את התקופה של 60 ימים ל 90 ימים.

אם המעביד הלין את שכרו של העובד, כולו או חלקו, שלוש פעמים בתקופה של שניים עשר חודשים רצופים שבתוך שלוש השנים הרצופות לאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי, תהא תקופת התיישנות שלוש השנים האמורות. בשל העובדה כי לפיצוי הלנת שכר תקופת התיישנות מיוחדת, מומלץ לפנות לקבלת סיוע משפטי מקצועי בכל הנוגע למועדי הגשת כתב תביעה.

פיצוי הלנת שכר ומצבו הכלכלי של המעביד

מצבו הכלכלי של המעביד אינו מהווה שיקול לצורך הפחתת פיצוי הלנת שכר, אולם תום לב של הצדדים עשוי להוות שיקול

על שיקול דעתו של בית הדין בפסיקת פיצויי הלנה או הפחתתם נאמר בהליך ע"ע 300029/98 מכון בית יעקב למורות ירושלים נגד ג'וליה מימון (לא פורסם) (להלן: "הלכת מכון בית יעקב"), כי עצם העובדה שבסעיף 18 לחוק הגנת השכר מוזכרים נימוקים שונים להפחתתם של פיצויי הלנה, היא המקנה לבית הדין שיקול דעת להפחתתם.

בפסק הדין בעניין מכון בית יעקב מובאת סקירה של ההלכה הפסוקה ולפיה נפסק, בעבר, כי מצב כלכלי קשה לא ישמש נימוק להפחתת פיצויי הלנה, זאת מהטעם שעל המעביד לתת עדיפות לתשלום שכרו של העובד ולהבטיח את מצבו הכספי של העובד לאחר פיטוריו.

יחד עם זאת, נפסק כי לבית הדין נתון שיקול דעת ועליו להפעילו ובעשותו כאמור על בית הדין לבחון את תום לבו של העובד, תום לבו של המעביד ואת הנסיבות האובייקטיביות אשר הביאו להלנת שכרו של העובד, תוך התייחסות לפעולות אשר ננקטו על ידי המעביד על מנת להביא לתשלום שכרו של העובד במועד.


כמו כן, ייתן בית הדין דעתו לתכלית העומדת ביסוד הסנקציה של פיצוי הלנת שכר, תוך איזון בינה לבין הפגיעה במעביד באם יושתו עליו פיצויי הלנה ואגב התייחסות למידת הפגיעה.

בפסיקתו יביא בית הדין את מידת הפגיעה בעובד והנזק שנגרם לו עקב הלנת שכרו.

לשאלות נוספות בנושא הלנת שכר - לחץ כאן לפורום המשפטי


היסטוריה של חוק הלנת השכר

חוק הלנת השכר עבר לאורך השנים שינויים ותיקונים, ובמסגרת זו עודכנו המקרים בהם רשאי בית הדין לעבודה להפחית או לבטל פיצוי הלנת שכר.

כך, על פי תיקוני החוק בסעיפים הרלוונטיים:

מיום 2.1.1964 תיקון מס' 3. ס"ח תשכ"ד מס' 412 מיום 2.1.1964 בעמ' 36 (ה"ח 555)

א.ממונה על גביית השכר רשאי, על פי בקשת המעביד שהוגשה תוך חודש ימים ממועד התשלום, ולאחר שנתן לעובד הזדמנות להשמיע טענותיו, להפחית פיצוי הלנת שכר או לבטלו, אם נוכח כי שכר העבודה לא שולם במועדו בטעות כנה או מסיבה אחרת שלמעביד לא היתה, ולא יכולה להיות כל שליטה עליה.

ב.מקום שהמעביד פשט את הרגל, או שהוא חברה או אגודה שיתופית בפירוק, רשאי ממונה על גביית השכר, על פי בקשת הבא במקום המעביד, ואם ראה שמן הצדק הוא לעשות כן, להפחית את פיצוי הלנת השכר או לבטלו לגבי התקופה שאחרי תאריך מתן הצו המכריז על המעביד כפושט רגל או אחרי תאריך צו הפירוק, ואם לא ניתן צו פירוק – לגבי התקופה שלאחר תאריך התחלת הפירוק.

מיום 1.9.1969 תיקון מס' 7 ס"ח תשכ"ט מס' 553 מיום 27.3.1969 בעמ' 77 (ה"ח 748)

17א. הזכות לפיצויי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה תובענה לבית המשפט  או לממונה על גביית השכר לבית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה,

תשכ"ט-1969 (להלן – בית דין אזורי) תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן, או תוך 14 יום מהיום שקיבל העובד את השכר שבו קשור הפיצוי, הכל לפי המוקדם, אולם בית משפט או הממונה בית הדין האזורי רשאים להאריך את התקופה של 14 יום לתקופה של 30 יום.

18. בית משפט וממונה על גביית שכר רשאים בית דין אזורי רשאי להפחית פיצוי הלנת שכר או לבטלו, אם נוכחו נוכח כי שכר העבודה לא שולם במועדו בטעות כנה, או בגלל נסיבה שלמעביד לא היתה שליטה עליה או עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, שיש בהם ממש לדעת בית המשפט או הממונה על גביית השכר, לפי הענין בית הדין האזורי, ובלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו.

מיום 7.8.1985 תיקון מס' 16. ס"ח תשמ"ה מס' 1156 מיום 7.8.1985 בעמ' 211 (ה"ח 1734)

17א. הזכות לפיצויי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה תובענה לבית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן – בית דין אזורי) תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן, או תוך 14 יום 30 ימים מהיום שקיבל העובד את השכר שבו קשור הפיצוי, הכל לפי המוקדם, אולם בית הדין האזורי רשאים להאריך את התקופה של 14 יום 30 ימים לתקופה של 30 יום 60 ימים.

מיום 27.1.1993 תיקון מס' 18. ס"ח תשנ"ג מס' 1410 מיום 27.1.1993 בעמ' 47 (ה"ח 2115)

17א.הזכות לפיצויי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה תובענה לבית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן – בית דין אזורי) תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן, או תוך 30 ימים מהיום שקיבל העובד את השכר שבו קשור הפיצוי, הכל לפי המוקדם, אולם בית הדין האזורי רשאים להאריך את התקופה של 30 ימים לתקופה של 60 ימים.

ב.על אף האמור בסעיף קטן (א), אם הלין המעביד את שכרו של העובד, או חלקו, שלוש פעמים בתקופה של שנים עשר חדשים רצופים שבתוך שלוש השנים הרצופות שלאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי, תהא תקופת ההתיישנות שלוש השנים האמורות.

ג.הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על פיצויי הלנת שכר שחלפה לגביהם תקופת ההתישנות של שנה האמורה בסעיף קטן (א).

מיום 17.11.1994 תיקון מס' 19. ס"ח תשנ"ה מס' 1487 מיום 17.11.1994 בעמ' 14 (ה"ח 2298)


א.הזכות לפיצויי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה תובענה לבית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן – בית דין אזורי) תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן, או תוך 30 60 ימים מהיום שקיבל העובד את השכר שבו קשור הפיצוי, הכל לפי המוקדם, אולם בית הדין האזורי רשאים להאריך את התקופה של 30 60 ימים לתקופה של 60 90 ימים.

בית הדין האזורי רשאי להפחית פיצוי הלנת שכר או לבטלו, אם נוכח כי שכר העבודה לא שולם במועדו בטעות כנה, או בגלל נסיבה שלמעביד לא היתה שליטה עליה ,או עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, שיש בהם ממש לדעת בית הדין האזורי, ובלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו.

לשון החוק כיום

17א. התיישנות (תיקון: תשכ"ד, תשכ"ט, תשמ"ה, תשנ"ג, תשנ"ה)5

(א) הזכות לפיצויי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה תובענה לבית-דין אזורי כמשמעותו בחוק בית-הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן - בית-דין אזורי), תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן, או תוך 60 יום מהיום שקיבל העובד את השכר שבו קשור הפיצוי, הכל לפי המוקדם, אולם בית-הדין האזורי רשאי להאריך את התקופה של 60 יום לתקופה של 90 יום.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אם הלין המעביד את שכרו של העובד, או חלקו, שלוש פעמים בתקופה של שנים עשר חדשים רצופים שבתוך שלוש השנים הרצופות שלאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי, תהא תקופת ההתיישנות שלוש השנים האמורות.

(ג) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על פיצויי הלנת שכר שחלפה לגביהם תקופת ההתישנות של שנה האמורה בסעיף קטן (א).


פורום יעוץ משפטי

בדיקת זכויות מקרקעין
ייעוץ בנושא הוצאה לפועל
ייעוץ בענייני תעבורה
ייעוץ בנושא דיני משפחה
ייעוץ בנושא דיני נזיקין
ייעוץ בנושא דיני פלילים
ייעוץ בנושא דיני פשיטת רגל
ייעוץ בנושא תביעות אזרחיות
ייעוץ בנושא אחר

פנה אל עורך דין:
שם הפונה:
דוא"ל:
טלפון:
איזור מגורים:
הבעיה שלי בנושא:
תוכן ההודעה:

תחומי התמחות במשרד:
   עורכי דין משפחה, גירושין
   עורכי דין פלילי
   עורכי דין אזרחי מסחרי
   עורכי דין מקרקעין
   עורכי דין תעבורה
   עורכי דין נזיקין
   עורכי דין דיני עבודה
   עורכי דין רשלנות רפואית
   מושגים משפטיים
   פרסום מאמרים משפטיים

פורום יעוץ משפטי לאזרח

הודעות אחרונות בפורום:
- תעבורה
- צביעת ארונות מטבח
- בדיקת רכב
- הצגת ראיות לצד שכנגד
- דיני משפחה
- שעות נוספות בהריון
- זכויות שוכר לאחר מכירת הדירה
- שלום חברים , מנסה לאתר פס"ד ע "א 569/80 ולא מוצא , מוצא הרק איזכורים שלו צד שכנגד טוען שפס"ד זה מוכיח שלא חלה אחריותעל השולח כאשר השלוח חורג מהסמכות שניתמנה לו להבנתי ס 14 בפקודת הנזיקין הוא חדמשמעי כשהמחוקק רוצה לפטור הוא עושה זאת ס56 לפקודת החברות לדוגמא , וגם בו יש החרגות להחרגות אם יש מי שיכול לאר הפס"ד - אודה מאד כמו כן אשמח לשמוע דעתכם האם שולח פטור מאחריות כאשר שלוח חורג מסמכותו [השולח קיבל מוצר להעבירו באמצעות השלוח ל X ובפועל השלוח העבירו ל Y] תודות!
- אכיפה בררנית
- פרט שגוי
- חניה על מדרכה
- רו"ח שלא הגיש עבורי דו"ח שנתי
- ביטול דו"ח חניה
- שמישהו יעצור את העברינים האלו לגזול מכספנו מיד...
- נכות בעקבות שריפה בדירה
- נזקים בדירה שכורה
- שאלה לגבי חידוש חוזה
- וועד בית וחניה
- דוח חניה ע"ש וכתובת נפטר ולא ע"ש היורש המחזיק ברשיון זמני
- דוח חניה בגדרה
- עלויות תחזוקת בניין בדירה שכורה
- הודעה בדואר
- הודעה בדואר
- אישור בדיקות ותשלום שעות נוספות
- יציאה מדירה
טעינה...

תחומים קרובים:

מפת אתר | תקנון ותנאי שימוש כל הזכויות שמורות © 2013 סדר דין עורכי דין ברשת